Az iskola bemutatása , a helyi Pedagógiai Program ismertetése:

Intézményünk 1978 óta működik, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Infrastruktúrája jónak mondható. 2004 szeptemberétől összetett közoktatási intézményként általános iskola és alapfokú művészeti iskola működik intézményünkben. Megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi pedagógiai tevékenységünket.


Helyi Pedagógiai Programunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki célul. A többnyire lakótelepi családok gyermekei számára igyekszünk minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtunk az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti.

Iskolánk 2013-ban elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. Az intézmény céljaival összhangban nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Az iskolában valamennyi évfolyamon az egyéb tanórai foglalkozások keretében egészségtant oktatunk. Intézményünk igényesen kialakított szép zöld környezete a szünetekben és tanórán kívüli szabadidőben való kikapcsolódást szolgálja.


Intézményünkben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb- és drámajáték tanszakán. 2011. szeptember 1-től elindult a Képző-iparművészeti tanszakon is az oktatás.
Kiemelt feladatként kezeljük a matematika, idegen nyelv, testnevelés és sport és a művészeti területeken a tehetséges gyerekek gondozását. 2009 óta iskolánk „Tehetségpont”, 2011-ben pedig a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által adományozott Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el.

A tornaterem, a tágas udvarok, a sportpályák, a mindennapi mozgásigény kielégítését szolgálják. A könyvtár folyamatosan növekvő állománya lehetővé teszi az önművelést, az önálló ismeretszerzést. Számítógépes szaktantermeink az informatikaoktatást. Az intézményünkbe beiratkozók az angol, illetve a német nyelv közül választhatnak. Lakótelepi iskolaként - napjaink igényeinek megfelelően - közművelődési tevékenységet is ellátunk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos programok kínálatával biztosítjuk. Hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy tanulóinkban felnőtt korukra alakuljon ki a művelődés, művészetek iránti igény, és az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése.Az 2015/2016. tanévben induló első osztályokban

1. Alkalmazott módszerek jellemzői:
Egyéni bánásmóddal, differenciált óraszervezéssel igazodunk tanulóink képességeihez. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán napközi igénybevételére van lehetőség.

2. Idegen nyelv:
Az első évfolyamtól minden osztályban heti egy órában angol vagy német nyelv választható.


3. Emelt óraszámú oktatás (kezdő évfolyamon):

  • matematikát emelt óraszámban 5. évfolyamtól csoportbontásban tanulhatnak
  • idegen nyelvet emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően csoportbontásban tanulhatnak, melynek célja elsődlegesen az alapfokú nyelvvizsga letétele.

4. Tanórán kívüli lehetőség

a., Ingyenes:
az intézményben működő valamennyi szaktárgyi és sportjellegű szakkör.;

b., Térítéses:
  • az alapfokú művészetoktatási intézmény báb- és színjáték tanszakain illetve a képző-és iparművészeti tanszakon folyó tevékenység (melyre más iskola tanulói is benyújthatják jelentkezésüket)
  • az iskola diáksport egyesületeinek szakosztályaiban való részvétel.

5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás:

Választható tantárgyként jelenik meg az informatika oktatás az alsó tagozaton. 5–7. osztályig napközit, illetve 7-8. osztályban napközit vagy tanulószobát biztosítunk szülői igény szerint.

A lehetőségek széles skáláját biztosítja tanulóink számára a hosszú múltra visszatekintő Bolyai és az Eötvös Diáksport Egyesület. A rendszeres mozgás megszerettetésére a sportcsoportok a tanulók előzetes igényfelmérése alapján szerveződnek. Eredményes munkájukat tükrözik a városi, megyei, területi, országos, diákolimpiai versenyeken elért jó eredmények.

Az intézménybe járó tanulók nevelését-oktatatását támogatja az iskolában működő 2 alapítvány.

Nyílt nap tervezett időpontja: 2016. január 12.


Valamennyi iskolaérett gyermeket szüleikkel együtt szeretettel várunk.